Title Image

Struktura nowenny i różne modlitwy.

STRUKTURA NOWENNY DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY (wersja tradycyjna):

 

Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, zalecone przez Stolicę Apostolską i z jej upoważnienia rozpowszechnianie przez Zgromadzenie Ojców Redemptorystów, ma na celu rozbudzenie i podtrzymanie praktyki ciągłej modlitwy („nieustającej modlitwy”) jako odpowiedzi na wezwanie Chrystusa, że „zawsze należy się modlić, a nie ustawać” (Łk 18,1).

(Nabożeństwo odbywa się przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy raz w tygodniu, w środę. Do istoty tego nabożeństwa należy tzw. Modlitwa Rzymska i odczytywanie prywatnych próśb i podziękowań. W naszej parafii to nabożeństwo ma miejsce po skończonej Eucharystii)

 

ŚPIEW:
O Maryjo, witam Cię,
O Maryjo, błagam Cię,
O Maryjo pobłogosław wszystkie dzieci swe.

 

 

MODLITWA RZYMSKA: (zwykle odmawia się ją wspólnie).

 

K: O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na własne zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Wspomożycielko, prosimy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, o którą w tej nowennie każdy z nas pokornie prosi, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

 

ŚPIEW: „Do Ciebie, Matko, szafarko łask”

 

Po śpiewie następuje odczytanie intencji złożonych przez wiernych

 

WSPÓLNE PROŚBY:

 

K: O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań, przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Będziemy powtarzać: Pomagaj nam nieustannie!
– Wielka Matko Boża, Pomagaj nam nieustannie!
– Matko nasza najlepsza,
– Pośredniczko nasza u Boga,
– Szafarko łask wszelkich,
– Matko świętej wytrwałości,
– Tronie miłosierdzia Bożego,
– Poręko naszego zbawienia,
– Pogromczyni mocy piekielnych,
– Umocnienie słabych,
– Ucieczko uciśnionych,
– Cudowna lekarko w chorobach,
– Ratunku ginących grzeszników,
– Nadziejo zrozpaczonych,
– Patronko misji świętych,
– Wychowawczyni powołań kapłańskich,
– Mistrzyni życia duchowego,
– Strażniczko czystości,
– Opiekunko rodzin,
– Czuła Matko sierot,
– Pani naszych losów,
– Przewodniczko pewna do nieba.

 

ŚPIEW:

 

WEZWANIA DZIĘKCZYNNE I BŁAGANIA:

 

K: O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienia. Wołamy do Ciebie: Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
– Za uzdrowionych z choroby, Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!
– Za pocieszonych w strapieniu,
– Za ocalonych z rozpaczy,
– Za podtrzymanych w zwątpieniu,
– Za wyzwolonych z mocy grzechu,
– Za wysłuchanych w błaganiu,
– Za litość nam okazaną,
– Za Twoją miłość macierzyńską,
– Za dobroć Twą niezrównaną,
– Za wszelkie łaski nam i innych wyświadczone.

 

K: A teraz, o Maryjo, usłysz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie: Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
– Za chorych, abyś ich uzdrowiła, Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!
– Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
– Za płaczących, abyś im łzy otarła,
– Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,
– Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,
– Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
– Za kuszących, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
– Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
– Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
– O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

 

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani!
W: Pomocą w ucisku i smutku!

 

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

 

NA ZAKOŃCZENIE ŚPIEW:
„Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami” „O Maryi żegnam Cię …” lub inną pieśń.

 

 

 

 

RÓŻNE MODLITWY DO MATKI BOŻEJ

Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości, wiemy że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.

***

Matko Nieustającej Pomocy, Jezus jako dziecko biegł do Ciebie, aby znaleźć pociechę i pewność. Nie postrzegałaś go tylko jako słabe dziecko. Poruszona przez Ducha Świętego, przyjęłaś Jezusa jako Syna Najwyższego, jako długo oczekiwanego Mesjasza. Pomóż nam, naśladując Twój przykład wiary, rozpoznać Jezusa w tych, których spotykamy, szczególnie w ubogich i samotnych, chorych i starych. Pomóż nam być świadomymi, droga Matko, że cokolwiek uczynimy jednemu z braci i sióstr, czynimy to dla Twojego Syna. Niech jego słowa żyją w naszych sercach i mają wpływ na nasze życie i na życie tych, których spotykamy.

***

Maryjo, niewiasto wiary, Ty rozważałaś i dostrzegałaś znaczenie Bożego słowa oraz czynów Boga w Twoim życiu. Ty hojnie odpowiedziałaś na Jego słowo w wierze. Kiedy słuchamy Bożego słowa, pomóż nam być uważnymi na jego przesłanie. Niechaj Duch Święty oświeci nasze zrozumienie i udzieli nam odwagi do wprowadzenia tego słowa w życie.

***

Maryjo, służebnico Pańska, potrzebujemy dzisiaj Twojego świadectwa odkrywania woli Bożej w naszym życiu. Ty zawsze dawałaś Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Pomóż każdemu z nas rozeznawać plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozważałaś Jego Słowa w swoim sercu. Daj każdemu z nas przekonanie, że nie ma rzeczy ważniejszej niż pełnienie woli Ojca niebieskiego. Obyśmy każdą chwilą naszego życia kochali Go i wielbili. Pomóż nam naśladować Twój przykład w głoszeniu: „Oto ja służebnica Pańska, chcę tego, czego chce Bóg, tak jak on chce, kiedy chce, i ponieważ tego chce.

***

Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako przykładu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczyłaś w cierpieniach i śmierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My również dzielimy krzyż Chrystusa i któregoś dnia, tak jak Ty, będziemy dzielić w pełni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwości w naszym cierpieniu i ufności w miłościwą opiekę naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpiący na duszy i ciele doświadczą uzdrawiającej mocy Twojego Syna. Naucz nas naśladować Jego przykład i przez Niego, z Nim i w Nim powierzyć się opiece Ojca niebieskiego.

***

Matko Nieustającej Pomocy, z Twoją czułością i matczyną miłością błogosław nasze rodziny. Niech sakrament małżeństwa przybliża wciąż małżonków do siebie, tak aby zawsze byli sobie wierni i miłowali się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. Pomóż wszystkim ojcom i matkom miłować i kochać dzieci przez Boga im powierzone. Niech będą zawsze przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Pomóż wszystkim dzieciom kochać i szanować swoich rodziców. Nawiedź wszystkich ludzi, aby doceniali wartość chrześcijańskiego małżeństwa i życia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i odpowiedzialności, abyśmy uczynili z naszych domów niebo miłości i pokoju. Maryjo, bądź nam przykładem, pomóż każdej rodzinie wzrastać każdego dnia w miłości do Boga i bliźniego, tak aby sprawiedliwość i pokój szerzyły się wszędzie w ludzkiej rodzinie.

***

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy (lub módl się za nami)
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się:
Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

***

MODLITWA
O Matko Nieustającej Pomocy,
grzesznicy z ufnością udają się do Ciebie.
Głos ich ośmielony wzywa Twojego Imienia,
a Ty nadziejo dusz, które już tracą nadzieję,
gdy Bóg zagniewany.
Ty Maryjo zawsze Miłosierna wstawiasz się
za biednym grzesznikiem.
Bóg wtedy przebacza,
a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi.
Człowiek nieszczęśliwy i strapiony
składa u stóp Twoich swe łzy i cierpienia.
Wszystkie złamane serca,
wszystkie śmiertelne troski i obawy, lecz Ty, Maryjo,
która jesteś pociechą nieszczęśliwych,
pewną ucieczką grzeszników,
Ty słuchasz jęków boleści, koisz rany,
wszystkie oczy zalane łzami wznoszą się do Ciebie,
bo Ty łzy osuszasz dobrocią swoją.
Miłość więc, wdzięczność i uwielbienie
naszej tak dobrej Matce!
O Najświętsza Panno Maryjo Nieustającej Pomocy,
otocz nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony.
***

 

MODLITWA ZA DZIECI DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
O Matko Nieustającej Pomocy, Najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka; przychodzę do Ciebie z sercem ciężko zatroskanym, pełnym jednak ufności w Nieustającą Pomoc Twoją. Błagam Cię przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleści i troski, jakieś dla Niego ponosiła, bądź i dla moich dzieci ( mego dziecka) – które Ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję – dobrą i czułą Matką. Weź je pod Swoją obronę i otocz opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie im w życiu doczesnym zagrażają.
Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci, jako najcenniejsze dobro. Są one odkupione Najdroższą Krwią Syna Bożego.
Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Biada mi, jeżeli by choć jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki. Jakże bym za to ciężko odpowiedziała na sądzie Bożym.
Lecz jestem słaba. Bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o droga Matko, tego nie dokonam. Pomóż mi więc i błagaj Syna Swego, by mi udzielił potrzebnej siły i łaski. Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje dobrze wychować, by je do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Lecz niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie wszędzie mogę być obecna. Jeżeli Ty, Najdroższa Matko ich nie obronisz i nie zachowasz, to wszelkie moje wysiłki będą nieskuteczne. Broń więc moje dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo.
Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi zostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe nie było. Spraw to o Matko Nieustającej Pomocy. Amen

***

Modlitwa chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi i przyjaciółmi mnie zasmuci. Powoli zanika w mym sercu odwaga i nadzieja a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek.
Tobie o Maryjo pokładam całą moją nadzieję.Ty nie zapominasz o cierpiących dzieciach Swoich.Wspomóż mnie Matko Nieustającej Pomocy,daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą dolegliwość raczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia,przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia i po śmierci. Amen

***

Modlitwa za potrzebujących pomocy
Matko Nieustającej Pomocy, proszę za wszystkich potrzebujących pomocy, za cały Kościół święty i za całą nieszczęśliwą ludzkość. Zobacz, Królowo świata, jak wielka jest liczba potrzebujących, smutnych i cierpiących. Czy Ty nie jesteś Matką Nieustającej Pomocy? Czy nie jesteś Wszechmocą błagającą? Przecież nie brakuje Ci ani potęgi, ani dobroci, by przyjść z pomocą w każdej potrzebie i nieszczęściu. Okaż nam się Matką, spiesz z pomocą swoją w naszych potrzebach. Spiesz nam z pomocą swoją zawsze, a zwłaszcza w godzinie naszej śmierci. Amen.

***

Akt codziennego oddania się Matce Bożej
O Pani moja, o Matko moja, Tobie oddaję się cały, a na dowód mego oddania poświęcam dziś Tobie moje oczy, uszy, usta i serce, poświęcam całego siebie. Skoro więc jestem Twoim, o Dobra Matko, strzeż mnie i broń mnie jako własności swojej. Amen.

 

3