Title Image

Wybory Rady w Parafii. Informacje

Z zachowaniem wymogów obowiązującego w tym przedmiocie prawa w sobotę wieczorem i w niedzielę 21 i 22 października 2017 po każdej Mszy Świętej przeprowadzone zostaną wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej – Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mydlnikach. Rada składa się z 21 członków ukonstytuowanych na podstawie punktu 4 Statutu z dnia 7 grudnia 1995 r. Duszpasterskiej Rady Parafialnej Archidiecezji Krakowskiej.

 

Wybory mają charakter jawny i imienny, a jej czynni i bierni uczestnicy jednocześnie z czynnością wyborczą i przez swój w niej udział wyrażają zgodę na używanie ich danych osobowych w tym adresów na użytek tych wyborów.

 

 

Parafianie dokonają wyboru 10 (dziesięciu) swoich przedstawicieli. Obszar naszej parafii podzielony został na 10 rejonów głosowania (po jednym mandacie), a każdy pełnoletni mieszkaniec takiej wspólnoty może wziąć w nich udział przez oddanie głosu po Mszy Świętej na jednego z kandydatów wyłonionych wcześniej na etapie zgłaszania kandydatów.

 

 

Kandydatów spośród pełnoletnich mieszkańców Rejonu mogą zgłaszać za ich zgodą potwierdzoną podpisem pełnoletni mieszkańcy tego samego rejonu, w terminie do 8 października (niedziela)  br wrzucając karty do oznakowanej urny usytuowanej przy wyjściu z Kościoła. Listę kandydatów opracuje i przedstawi na użytek wyboru Komisja wybrana przez Proboszcza.

 

 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) przysługuje każdemu z Parafian który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 rok życia oraz stale zamieszkuje na obszarze Rejonu wyborczego. W wyborach do Rady głosować można tylko osobiście na kandydata stale zamieszkującego w tym samym okręgu wyborczym i tylko jeden raz.

 

 

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady na stałe zamieszkałej w obszarze okręgu wyborczego i która wyrazi zgodę na kandydowanie.

 

 

Głosowanie odbywa się w formie pisemnej przez podanie danych dotyczących zarówno kandydata jak i głosującego a zawierających imię i nazwisko wraz z podaniem miejsca zamieszkania na Karcie zgodnie z wzorem karty do głosowania ( załącznik). Dyżurujący przy urnie członek komisji wyborczej (osoba upoważniona) wyda odpowiednio kartę do glosowania i udostępni listę kandydatów z danego Rejonu.

 

 

Głosowanie odbywa się przez wrzucenie wypełnionej karty do glosowania do urny wyborczej usytuowanej przy wejściu do Kościoła Parafialnego.

 

Podział obszaru Parafii na 10 Rejonów do głosowani podany został na tablicy ogłoszeń przy Kościele oraz na stronie naszej parafii lub klikając w link: REJONY-WYBORCZE.pdf

 

 

Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Parafialnej.

 

 

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA PARAFII
MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY KRAKÓW – MYDLNIKI

Rejon Nr …………

Zgłaszam kandydata na członka Duszpasterskiej Rady Parafialnej mieszkańca Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach w osobie:

………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kandydat wyraża zgodę na ewentualny wybór.

……………………………………………………………………………………………………………………
( podpis – imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres zamieszkania, ewentualnie też telefon).

Wyrażam zgodę na bierny udział w wyborach i pracę w Duszpasterskiej Radzie Parafialnej

………………………………………………………………………………………
(podpis kandydata i telefon)

Format do wydruku w pdf. (2 zgłoszenia na A4)
Formularz zgłoszenia kandydata do Rady Parafialnej

0