Title Image

Czas bierzmowania nadchodzi

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania młodzieży z klasy III i klasy I szkoły średniej w naszej parafii dobiega końca. W poniedziałek 23 października podczas mszy św. o godz. 18.00 ks. biskup Damian Muskus udzieli naszej młodzieży sakramentu Ducha Świętego. Trwają ostatnie przygotowania duchowe oraz porządki wokół kościoła i w kościele, dekoracja świątyni… a dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli do sakramentu pokuty to ostatni dzwonek…

 

 

Liturgia sakramentu
Msza Święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania

 • Po pozdrowieniu na początku Mszy Świętej słowo rodziców do biskupa
 • Po ewangelii biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) siadają na przygotowanych krzesłach. Zależnie od miejscowego zwyczaju kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny kapłan, albo diakon, albo katecheta, w ten sposób: jeżeli to możliwe, każdego kandydata wzywa się imiennie i pojedynczo wchodzą oni do prezbiterium; jeżeli są to dzieci, prowadzi je jeden ze świadków bierzmowania albo jedno z rodziców. Kandydaci stają przed celebransem. Jeżeli jest bardzo wielu kandydatów do bierzmowania, nie wzywa się ich imiennie, lecz ustawia w odpowiednim miejscu przed biskupem.

Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy: Amen.

 

HOMILIA

 • Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu. Kończy ja w tych lub podobnych słowach:
 • A teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

(…)

Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Wszyscy: Amen.

 

 

LITURGIA SAKRAMENTU

 • WŁOŻENIE RĄK
  Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:

Boże wszechmogący,
Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego
i uwolniłeś ich od grzechu,
ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa,
ducha umiejętności i pobożności,
napełnij ich duchem bojaźni Twojej.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wierni: Amen

 • NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Diakon podaje biskupowi święte krzyżmo. Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa albo jeśli przemawiają za tym okoliczności, biskup podchodzi do każdego kandydata. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata i podaje jego imię biskupowi albo kandydat sam podaje swoje imię.
Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Bierzmowany: Amen.
Biskup dodaje: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim.

 

W czasie namaszczania można śpiewać odpowiednią pieśń. Po namaszczeniu biskup (i kapłani) myją ręce.

 

 • MODLITWA POWSZECHNA
 • LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

Zapraszamy na krótkie przypomnienie najważniejszych spraw związanych z sakramentem bierzmowania.

 

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonałej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem
Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

 

Szafarz bierzmowania.
Szafarzem zwyczajnym bierzmowania jest biskup. Władza bierzmowania przysługuje mu z tytułu święceń biskupich. W poszczególnych jednak wypadkach z ważnej przyczyny, jak np. bardzo duża liczba bierzmowanych czy brak czasu, może dobrać sobie do pomocy prezbiterów, aby udzielić tego sakramentu. W stosunku do osób znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci, bierzmowania może udzielać proboszcz, a nawet jakikolwiek prezbiter (kapłan).

 

Świadek bierzmowania.
Podobnie jak przy chrzcie, tak i przy bierzmowaniu przyjmującemu sakrament powinien towarzyszyć świadek. Jego powinnością jest troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy uczeń Chrystusa i wiernie wypełnił zobowiązania, wynikające z tego sakramentu. Świadkiem bierzmowania może być ten kto:
• Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencje pełnienia tego zadania.
• Ukończył 16 lat życia, jeśli biskup diecezjalny nie określi innego wieku albo proboszcz lub szafarz nie uzna za uzasadnione dopuszczenie wyjątku.
• Jest katolikiem bierzmowanym i przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji.
• Jest wolny od jakiejkolwiek koniecznej kary, wymierzonej lub zdeklarowanej.
•Nie jest ojcem ani matką bierzmowanego, może być współmałżonkiem.
Zaleca się by świadkiem był chrzestny lub chrzestna, albo ktoś bliski, najlepiej z rodziny, który zna i może potwierdzić, że kandydat jest dojrzałym chrześcijaninem. Nie wyklucza się jednak możliwości wyboru innych osób na świadka bierzmowania.

 

 

Przygotowanie do sakramentu.
Na rodzicach i duszpasterzach spoczywa obowiązek troski o to, aby kandydaci zostali właściwie przygotowani do przyjęcia bierzmowania i w odpowiednim czasie do niego przystąpili. Przyjęcie tego sakramentu daje możliwość: wstąpienia do nowicjatu i dopuszczenia do święceń kapłańskich, do zawarcia małżeństwa oraz pełnienia zadania chrzestnego i świadka bierzmowania. Przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, który ma być przez niego znany, przyzywany i naśladowany.

Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania trwa 3 lata, podczas i obejmuje:

• Katechezy- mające na celu poszerzenie i ugruntowanie u kandydatów wiedzy religijnej oraz zachęcenie ich do służby bliźniemu.
• Celebracje liturgiczne- które dają przygotowującym się do bierzmowania możliwość wtajemniczenia w liturgię, umiłowania Eucharystii, uczenia się życia we wspólnocie Kościoła.
• Praktyki pierwszych piątków miesiąca – mające służyć dobru duchowemu kandydatów (możliwość pracy nad sobą i kierownictwa duchowego), uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Drogach Krzyżowych.

 

 

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów wykonywanych równocześnie.
Są to:

 • Namaszczenie olejem znaku Krzyża na czole ochrzczonego.
 • Nałożenie ręki biskupa na jego głowę.
 • Słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

 

 

Duchu Święty, który przez chrzest uczyniłeś mnie dzieckiem Bożym i chrześcijaninem, racz zstąpić na mnie w sakramencie bierzmowania, jak zstąpiłeś na Apostołów w dniu Zielonych Świąt. Zamieszkaj na zawsze w duszy mojej z darami Twoimi. Udziel mi daru mądrości i rozumu, daru rady i męstwa, daru umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Natchnij mnie duchem apostolskim, żebym był dzielnym świadkiem Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

Na zakończenie zapraszamy do indywidualnej modlitwy o odnowienie łask Sakramentu Bierzmowania, darów i owoców Ducha Świętego

 

 

Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swojego /swoją/ sługę /służebnice/, którego stworzyłeś na swój obraz i powołujesz do udziału w swojej chwale. Proszę Cię odnów we mnie działanie sakramentu Bierzmowania. Jak na mocy Chrztu świętego uczyniłeś mnie swoim dzieckiem, tak na mocy Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej uzdolniłeś do czynnego apostolstwa.

 

Ześlij na mnie Ducha Świętego i umocnij w czynnym dawaniu świadectwa. Naucz mnie modlić się w chwilach doświadczeń. Otocz swoją przemożną opieką. Odnów we mnie swoje dary, niech one owocują na Twoją chwałę i pożytek ludzi. Zabierz lęk i obawy, daj męstwo i zwinność w walce z mocami ciemności. Niech moja postawa będzie zawsze wyznaniem wiary.

 

Ojcze, Synu i Duchu Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła: Nie dozwól aby ktokolwiek z nas był owładnięty przez ojca kłamstwa. Spraw aby moje ciało stało się mieszkaniem i świątynią Trójcy Przenajświętszej.

 

Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w Jej macierzyńską opiekę. Niech we mnie Twoim słudze jaśnieje światło prawdy. Niech zagości radość i pokój. Niech owładnie Duch świętości, a zamieszkując w mym sercu przywróci mi wewnętrzną pogodę i czystość.

 

Panie wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich Aniołów, którzy Tobie służą. Niech święci wskazują mi drogę prawdy i zmiłowania. Uczą korzystania z wolności i łaski, zniweczą kajdany nieprawości.

 

Duchu Święty, Paraklecie ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitwy Apostołów Piotra i Pawła, oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce osiągnęli nagrodę nieba. Proszę Ciebie uwolnij we mnie działanie Twoich charyzmatów, zachowaj nietkniętym mocą zła, bym mógł Ci służyć w pobożności i pokoju.

 

Dozwól miłować Cię całym sercem i służyć Ci dobrymi czynami. Niech każda moja modlitwa będzie pieśnią uwielbienia i wdzięczności za Twoje dary i charyzmaty, teraz i po wszystkie dni mego istnienia.

 

Przez Jezusa Chrystusa, który w jedności Ducha Świętego, z Tobą żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.

 

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania
 

0