Title Image

AKCJA KATOLICKA

logo-akPoczątki akcji katolickiej sięgają pierwszych dziesięcioleci XX w. Wówczas katolicy świeccy ze szczególną wyrazistością uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za Kościół, jego losy, jego działalność i jego apostolstwo. Znaczącą rolę w tej sprawie odegrali papieże: Leon XIII, św. Pius X, Pius XI i Pius XII. Papieżem Akcji Katolickiej nazwany został Pius XI. Jego encyklika „Ubi arcato Dei” z 23 grudnia 1922 r. stanowi wielką kartę Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jawi się tam jako urzędowa współpraca świeckich z hierarchicznym Apostolstwem Kościoła, Katolicy świeccy i pasterze wspólnie uczestniczą w dziele budowania i rozprzestrzeniania Królestwa Jezusa Chrystusa na ziemi. 11 grudnia 1925 r. papież ustanawia uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata świętem patronalnym Akcji Katolickiej w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Akcja Katolicka zainicjowana przez wielkich papieży została zaszczepiona na grunt Polski po odzyskaniu niepodległości (1918r.). Wskazania papieża Piusa XI skłoniły Episkopat Polski do podjęcia działań zmierzających do powołania Akcji Katolickiej. W 1928 r. powołano Komisje Episkopatu dla Akcji Katolickiej.
27 listopada 1930 r. papież Pius XI zatwierdzi Statut Akcji Katolickiej w Polsce. Działalność dobrze rozwijającej się Akcji Katolickiej przerwała II wojna światowa. Zdziesiątkowane szeregi członków Akcji przystąpiły do działania po zakończeniu II wojny światowej. Prace te były utrudniane, aż do całkowitego zlikwidowania, przez władze komunistyczne.
Do reaktywowania Akcji Katolickiej przyczynił się Ojciec św. Jan Paweł II, który 12 stycznia 1993 r. skierował do biskupów polskich znamienne słowa: „Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców, trzeba aby na nowo odżyła”. Dekretem z dnia 25 maja 1996 r. ks. kardynał Józef Glemp – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przywrócił do życia Akcje Katolicką.

W archidiecezji krakowskiej dnia 11 sierpnia 1997 r. Akcję Katolicką erygował kardynał Macharski, której patronką została Św. Jadwiga Królowa. Akcja Katolicka jest urzędem to znaczy szczególnym miejscem organizowania się laikatu będącego w ścisłej współpracy z hierarchia Kościoła. Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza. Akcja Katolicka nie ma swojego lidera. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła. Do wykonywania zadań została powołana Parafialna Akcja Katolicka przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach. Jako grupa inicjatywna została zawiązana w listopadzie 1997 r., a zatwierdzenie jej nastąpiło Dekretem ks. kardynała Franciszka Macharskiego 6 marca 1998r. Należy nadmienić, ze nasza Akcja powstała jako jedna z pierwszych w archidiecezji krakowskiej. Oprócz ogólnych zadań wynikających ze Statutu realizujemy dzieła na rzecz parafii przy ścisłej współpracy z ks. Proboszczem, który jest zarówno jest asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.


Zebrania POAK odbywają się we wtorki po 10 każdego miesiąca, po mszy św. wieczornej.


Jaki jest cel Akcji Katolickiej?

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji Kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara i moralność chrześcijańska. Ważnym zadaniem Akcji jest także kształcenie działaczy społecznych, gospodarczych, kulturalnych i politycznych. (za: Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele)

– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem.
– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.
Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

 


„Panie Jezu Chryste Królu Wszechświata pomagaj nam każdego dnia czynić nasze życie znakiem Twoich pragnień,
abyśmy umieli z pokorą dźwigać swój krzyż i z miłością służyć bliźnim.
Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości
i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata.”

( z V Modlitwy Eucharystycznej)

Zapraszamy na stronę Akcji Katolickiej w Polsce

oraz Akcja Katolicka w Archidiecezji Krakowskiej